10 januari 2019

artikel

Onderzoek huisvesting vergunninghouders

Halfjaarlijks krijgen gemeenten een huisvestingstaakstelling. Na een inhaalslag in 2017, is de taakstelling in de eerste helft van 2018 niet gehaald. Om grotere achterstanden te voorkomen, is het van belang om inzicht te krijgen in de cijfermatige duiding en oorzaken hiervan. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de opdracht gegeven aan Motivaction om dit te onderzoeken. Motivaction heeft in totaal 60 gemeenten aangeschreven om aan dit onderzoek mee te doen. Dit zijn zowel gemeenten die (structureel) voorlopen of precies op schema liggen, als gemeenten die (structureel) achterlopen op hun taakstelling.

Conclusies

In het rapport lees je de conclusies en een aantal aanbevelingen. We lichten er hier een aantal uit: Gemeenten die de taakstelling niet halen wijten dat vooral aan de woningmarkt. Er zijn vaak geen passende woningen voor grotere gezinnen, alleenstaande vergunninghouders en vergunninghouders met een fysieke of medische beperking. Gemeenten die geen moeite hebben de taakstelling te halen melden vaak dat dat ligt aan de inspanning van de woningcorporatie. Ook het bestuurlijke draagvlak voor de huisvesting van vergunninghouders speelt hierbij mee.

Gemeenten die de taakstelling niet halen wijten dat overigens niet aan gebrek aan medewerking van de corporatie. Bijna alle deelnemende gemeenten hebben de huisvesting van vergunninghouders opgenomen in de prestatie-afspraken met de woningcorporaties. De meeste gemeenten hebben geen zicht op de mutaties in de sociale huurwoningmarkt.

Hoewel de meeste gemeenten de informatie die ze krijgen doorgaans toereikend vinden, zouden ze graag tijdig meer weten over nareizende familieleden, zodat ze daar bij het zoeken van een passende woning rekening mee kunnen houden. Hetzelfde geldt voor informatie over fysieke beperkingen en medische aandoeningen (lichamelijk en geestelijk), waar huisvesting bij aan moet sluiten. Gemeenten vinden overwegend dat de komst van nareizende familieleden tot vertraging leidt bij de huisvesting.

Meer weten? Lees dan het onderzoek Huisvesting vergunninghouders.